Per Membres del Club. Has de ser Soci del Club

Directori d'Articles de LegislacióTOTAL ARTICLES PUBLICATS: 5

RESOLUCIÓ MAB/2308/2003. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES MATÈRIA DE CAÇA

1 Caça del porc senglarLes persones que intervinguin en el desenvolupament de la cacera del porc senglar en qualsevol de les seves modalitats per raons de seguretat han de .....> 21/11/2014 .

DECRETO 137/1993 REGLAMENTO DE ARMAS

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.A la entrada en vigor del presente Real Decreto, quedan derogados:1. El Real Decreto 2179/1981, .....> 20/11/2014 .

REAL DECRETO 139/2011

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de .....> 20/11/2014 .

DECRET 2/2008. PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales.La disposición final segunda de la Ley .....> 20/11/2014 .

DECRETO 506/1971

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970Téngase en cuenta que este Reglamento .....> 20/11/2014 .